Adatvédelmi (adatkezelési) tájékoztató

Jelen tájékoztató célja az adatvédelmi szabályok betartása, a vonatkozó jogok érvényesítésének és kötelezettségek teljesítésének elősegítése, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: törvény) rendelkezéseinek betartása. A Szoptatásért Magyar Egyesület(továbbiakban: SZME) kiemelt célja, hogy a felhasználó, illetve érintett vonatkozó jogai a lehető legteljesebb mértékben érvényesülni tudjanak. Az SZME mint adatkezelő ezúton tájékoztatja az érintettet az adatkezelési elvekről és az adatkezeléssel kapcsolatos jogokról és jogorvoslati lehetőségekről.

Jelen tájékoztató a www.szoptatasert.hu; www.ibclc.hu és www.szoptatasportal.hu honlap üzemeltetése során megszerzett és kezelt adatokra vonatkozik. A jelen tájékoztatót az SZME a www.szoptatasert.hu honlapon tette közzé, ahol az „Adatvédelmi tájékoztató” menüpontban található. Jelen tájékoztató visszavonásig hatályos.

Az SZME jelen tájékoztatót egyoldalúan módosíthatja, a mindenkori tájékoztató a www.szoptatasert.hu honlapon érhető el. A tájékoztató módosításáról az SZME a www.szoptatasert.hu honlapon közzétett közleményben ad tájékoztatást, a tájékoztató módosításának hatályba lépését megelőző legalább 15 nappal.

Az adatvédelemmel összefüggő fontosabb fogalmak értelmezése a törvény alapján

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított, vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret – valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. Az e-mail cím is személyes adat!

Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat; az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan, vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja (tehát, aki az érdemi döntéseket meghozza, de a saját cégen belüli adatfeldolgozás is adatkezelői minőség).

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi (tehát, a műszaki jellegű feladatokat elvégző személy, viszont a saját cégen belüli adatfeldolgozás adatkezelő).

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Jelen tájékoztatóban az érintett adatai kezelésével kapcsolatos, a törvény által előírt minden információt meg kívánunk adni.

A weboldalak fenntartójának adatai

Szoptatásért Magyar Egyesület
Székhely: 2151 Fót, Kalász u. 8.
Vezető neve: Dr. Rónaszéki Dóra
Nyilvántartási szám: 01-02-0006650
E-mail cím: szme@szoptatasert.hu
Telefonszám:
Weboldal címe: www.szoptatasert.hu

Az SZME honlapjainak a használata nincs regisztrációhoz kötve, a honlapok szokásos használatával kapcsolatban személyes adat kezelésére nem kerül sor. A szerverek automatikusan rögzítik a honlapra látogatók IP címét, de azt az SZME semmilyen módon nem köti a felhasználó személyéhez.

A böngészés gördülékenyebbé tétele érdekében az oldalon ún. „sütiket” (cookie) használunk. A süti egy betűkből és számokból álló kisméretű fájl, amelyet a felhasználó böngészője tárol. A sütik segítségével jegyzi meg a weboldal pl. a személyes beállításokat, így a következő látogatások alkalmával ezeket nem kell ismét beállítani. A sütik alkalmasak személyes azonosító adatok tárolására is, de kizárólag olyan adatokhoz férnek hozzá, amelyeket a felhasználó maga ad meg.

Az SZME honlapjain nem jelentet meg reklámokat, ezért nem követi a látogatók érdeklődési körét, nem célja személyre szabott reklámok megjelentetése.
Az Egyesületnek nincs hírlevele.

Meghatározott esetekben az SZME honlapján keresztül személyes adatok kezelésére is sor kerül.

Az adatkezelés céljai

 • tagnyilvántartás, amire a Polgári Törvénykönyvről szóló, 2013. évi V. törvény kötelezi az egyesületet
 • tagokkal történő kapcsolattartás biztosítása
 • tanfolyam indulásáról szóló tájékoztatás küldése
 • továbbképzésekre jelentkezőkkel történő kapcsolattartás
 • számlázás
 • továbbképzési pontigazolás
 • továbbképzésen való részvétel igazolása
 • egyetemi képzésre történő felvételi eljárás
 • az egyesület IBCLC laktációs szaktanácsadó tagjai nevének és elérhetőségének közzététele
 • tanácsadás

Az adatkezelés jogalapja: Az SZME honlapjain keresztül történő bármely adatszolgáltatás önkéntes, az adatok kezelése az érintett erre vonatkozó akaratának, jelen tájékoztató ismeretében tett, határozott kinyilvánítása (hozzájárulása) alapján történik.

Az érintett a hozzájárulásával nyilatkozik arról, hogy az Adatvédelmi tájékoztatót előzetesen megismerte és a hozzájárulását annak ismeretében adta meg. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor visszavonható vagy módosítható, az érintett kérheti adatai módosítását, zárolását vagy törlését az adatkezeles@szoptatasert.hu e-mail címen vagy postai úton a 2220 Vecsés, Deák Ferenc u. 24. címen.

Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személye

Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra

 • az egyesület tagságának vonatkozásában az elnökség, a titkár és a honlap szerkesztője;
 • a képzésekre jelentkezők vonatkozásában az elnökség, a titkár, és az oktatásszervező;
 • a tanácskérők vonatkozásában az on-line tanácsadásba bevont laktációs szaktanácsadók

jogosultak.

Kik és milyen céllal ismerhetik meg az adatokat?

A továbbképzéseinken és konferenciáinkon részt vevők személyes adatait az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központnak (vagy jogszabályváltozás esetén jogutódjának) továbbítjuk a továbbképzési pontok nyilvántartása céljából. Erre – mint a továbbképzések szervezőjét – a 63/2011 (XI.29.) NEFMI rendelet kötelez bennünket.
Az egyetemi képzésre jelentkezők adatait a Semmelweis Egyetemnek továbbítjuk a felvételi eljárás lebonyolítása céljából.
A laktációs szaktanácsadók adataikat kifejezetten azzal a céllal adják meg, hogy azokat a nyilvánosság a honlapon keresztül megismerje. A tanácsadók maguk döntik el, hogy milyen adatokat kívánnak megadni.
A tanácskérők adataihoz kizárólag az on-line tanácsadásba bevont tanácsadók férhetnek hozzá. Az adatkezelés célja egyrészről a kapcsolatfelvétel, másrészről a segítségnyújtáshoz szükséges tények megismerése. Az SZME harmadik fél részére nem adja tovább a segítségkérők személyes adatait.

Az adatkezelés időtartama

Az adatokat a cél megvalósulásáig tároljuk, és az érintett kérésére töröljük.
A beérkezett on-line segítségkérő űrlapokat 3 évig tároljuk, utána töröljük a honlapról.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az SZME-től az adatkezelés vonatkozásában, az alábbi elérhetőségen: adatkezeles@szoptatasert.hu

Tájékoztatás kérése: az érintett annak érdekében, hogy meggyőződhessen adatai helyességéről és az adatkezelés jogszerűségéről, bármikor kérelmezheti információs önrendelkezési joga alapján a személyes adatainak kezeléséről való tájékoztatást. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, kérelemre írásban az adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.

Adathelyesbítés kérése: az érintett bármikor kérelmezheti az adatai helyesbítését, ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. Az érintett a valótlan adat megjelölésével és a helyes adat adatkezelő részére történő megküldésével egyidejűleg kérheti adatai helyesbítését. Az adatkezelő a helyesbítést a kérelem beérkezését követően haladéktalanul, de maximum 10 munkanapon belül helyesbíti.

Adattörlés kérése: az érintett bármikor kérelmezheti adatai törlését. Ebben az esetben az adatkezelő az adatokat törli, és az adatokat felismerhetetlenné teszi oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges. A személyes adatot törli, ha a kezelése jogellenes; az érintett kéri; az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható; az adatkezelés célja megszűnt; az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte. Az érintett kérésére vagy bármely más törvényi indok alapján az adatkezelő az erre vonatkozó kérelem beérkezését/jogi tény bekövetkeztét követően haladéktalanul, de maximum 10 munkanapon belül az érintett adatot törli.

Zárolás kérése: az érintett bármikor kérelmezheti adatai zárolását. Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot az adatkezelő kizárólag addig kezelheti, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az adatkezelő az érintett kérésének beérkezését követően haladéktalanul, de maximum 15 napon belül zárolja az érintett adatot.

Tiltakozás személyes adat kezelése ellen: A tiltakozás az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri. Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt haladéktalanul írásban tájékoztatja.

Az érintettet jogsérelem esetén a törvény és a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján keresetlevél benyújtásával bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívüli eljárásban hoz határozatot. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.

Az érintett jogai érvényesítésével összefüggésben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulhat jogorvoslatért.

A Hatóság elérhetősége

Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: http://naih.hu

Kártérítés és sérelemdíj iránti igény benyújtása: Amennyiben az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni, illetve személyiségi jogsértés esetén az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott károkért is.

Click here to add your own text