Egyesületi tagság

Az Egyesület Alapszabályából

1. A tagsági viszony

a) A tagsági viszony feltételei:

Az egyesület tagja lehet bármely jogi személy és nagykorú természetes személy, állampolgárságra való tekintet nélkül, aki az egyesület céljaival egyetért, és ezen célok érdekében tevékenykedik. A jogi személy tagokat az egyesületben a törvényes képviselő, vagy az általa teljes meghatalmazott személy képviseli. A meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.
Sem az egyesület, sem tagjai nem fogadhatnak el anyagi és természetbeni támogatást tápszergyártól, illetőleg a szoptatást veszélyeztető terméket gyártó cégektől. (ld. Kódex)

b) A tagok jogai:

 • a közgyűlésen részt venni;
 • a közgyűlésen szavazati jogát gyakorolni;
 • a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni;
 • az egyesület működéséről és tevékenységéről tájékozódni, arról tájékoztatást kérni;
 • az egyesület által szervezett rendezvényeken és továbbképzéseken kedvezményesen részt venni.

A tag az egyesület tisztségviselőjévé választható. Megilletik mindazok a jogok, amelyeket a hatályos törvényi rendelkezések és jelen alapszabály számára biztosítanak.

c) A tagok kötelezettségei:

 • a tag köteles részt venni az egyesület tevékenységében és hozzájárulni feladatainak teljesítéséhez, céljai megvalósításához;
 • naptári évenként minden év február 28. napjáig köteles a tagdíjat megfizetni (a tagdíj megfizetésére az elnökség részletfizetést engedélyezhet);
 • köteles tartózkodni az egyesület céljait veszélyeztető tevékenységtől;
 • betartani „Az anyatejet helyettesítő készítmények marketingjének nemzetközi kódexét”.

d) Az érvényes IBCLC működési engedéllyel rendelkező tag jogosult:

 • az egyesület által fenntartott azon honlapokon vagy az egyesület által kiadott azon kiadványokban, amelyek az IBCLC-k hatályos listáját tartalmazzák, nevének, IBCLC végzettségének és elérhetőségének feltüntetését kérni;
 • az IBCLC-kre vonatkozóan az elnökség felé javaslatot tenni;
 • az egyesület által az IBCLC-k részére nyújtott eseti vagy rendszeres kedvezményeket, szolgáltatásokat igénybe venni;
 • folyamatos kapcsolattartásra és szakmai konzultáció kezdeményezésére az IBCLC-k levelezőlistáján keresztül;

e) Az IBCLC tag kötelezettségei:

 • az IBCLC laktációs szaktanácsadók számára megállapított magasabb egyesületi tagdíjat rendszeresen fizetni;
 • az egyesületbe való belépéskor és minden újraminősítést követően az IBCLC kártyája másolatát az elnökségnek elküldeni;
 • IBCLC minőségében vállalt feladatait a legjobb képessége szerint ellátni;
 • az elnökség felé az előző évi, IBCLC minőségében végzett, szakmai tevékenységéről az elnökség írásbeli, indokolt megkeresésére beszámolni;
 • mindent megtenni a magyarországi IBCLC-k és laktációs, illetve szoptatási tanácsadók szakmai és szervezeti egysége érdekében.

f) Az önkéntes szoptatási segítő oklevéllel rendelkező tag jogosult:

 • az egyesület által fenntartott azon honlapokon vagy az egyesület által kiadott azon kiadványokban, amelyek az okleveles önkéntes szoptatási segítők hatályos listáját tartalmazzák, nevének és elérhetőségének feltüntetését kérni;
 • az önkéntes szoptatási segítőkre vonatkozóan az elnökség felé javaslatot tenni;
 • az egyesület által az önkéntes szoptatási segítők részére nyújtott eseti vagy rendszeres kedvezményeket, szolgáltatásokat igénybe venni;
 • folyamatos kapcsolattartásra és szakmai konzultáció kezdeményezésére az önkéntes szoptatási segítők levelezőlistáján keresztül.

g) Az önkéntes szoptatási segítő oklevéllel rendelkező tag köteles:

 • önkéntes szoptatási segítői minőségében vállalt feladatait a legjobb képessége szerint ellátni;
 • az elnökség felé az előző évi, önkéntes szoptatási segítői minőségében végzett, szakmai tevékenységéről az elnökség írásbeli, indokolt megkeresésére beszámolni;
 • mindent megtenni a magyarországi szoptatást támogató szakemberek szakmai és szervezeti egysége érdekében.

Az új tagok az egyesületben történő felvétellel válnak az egyesület tagjává. A felvételről az elnökség dönt. A kérelemhez csatolni kell a belépni kívánó tag nyilatkozatát arról, hogy az egyesület alapszabályát és más belső szabályait, határozatit ismeri és azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

2. Az egyesület részére teljesítendő vagyoni hozzájárulások

Az egyesület tagjai tagdíjat fizetnek az egyesület részére.

Az egyesület tagdíját a tagok egy naptári évre előre, egy összegben fizetik meg az egyesület részére. A tagdíj megfizetésének módja: az egyesület bankszámlájára történő befizetés vagy átutalás. A tagdíj esedékessége: január 1. A tagdíj megfizetésének határideje: február 28.

Amennyiben a tagdíj nem kerül február 28-ig megfizetésre, az elnökség póthatáridő adásával írásban felszólítja a tagot a tagdíj megfizetésére. Amennyiben a póthatáridő eredménytelenül telik el, az elnökség a tagsági jogviszony felmondásáról dönthet. Az erről szóló határozatot postai úton küldi meg a tag részére, aki a döntés ellen a határozat kézhez vételétől számított 15 napon belül a közgyűléshez fellebbezhet. Fellebbezés esetén a tagsági jogviszony a következő közgyűlésig fennmarad, és a tagsági jogviszonyról a közgyűlés dönt.

A tagdíj részletben történő megfizetéséről méltányos esetben az elnökséghez a fizetési határidőn belül intézett, indokolt, írásbeli kérelemre az elnökség dönt.

Az újonnan felvett tag első díja, amely a felvétel napjától az év utolsó napjáig tartó időszakra vonatkozik, az éves tagdíj összegével azonos. Megfizetése a tagság első napján esedékes, fizetési határideje: a tagság első napjától, de legkésőbb az erről szóló értesítés (beleértve az elektronikus úton történő értesítést is) napjától számított 60. nap.

A tagdíj mértékéről az elnökség javaslata alapján a közgyűlés dönt.

A tagdíjfizetéssel kapcsolatos egyesületi feladatok ellátása az elnökség feladata.

A közgyűlés a tagok egyes csoportjára (pl. IBCLC-k) – eltérő jogok, illetve kötelezettségek előírása esetén – eltérő tagdíjat állapíthat meg.

Tagdíj

Rendes tagoknak: 3500 Ft/év
IBCLC tagoknak: 5500 Ft/év

Kérjük, hogy amennyiben szeretne belépni az egyesületbe, töltse ki az alábbi űrlapot és kattintson a beküldés gombra. A rendszer egy visszaigazoló emailt fog küldeni a kérelem beérkezéséről.
Egyben kérjük, hogy ezt a nyilatkozatot töltse ki, írja alá, majd beszkennelve küldje el az szme@szoptatasert.hu címre.

Ha Ön laktációs szaktanácsadó, akkor kérjük, hogy az alábbi űrlap és nyilatkozat kitöltése mellett IBCLC kártyájának másolatát is küldje el az szme@szoptatasert.hu email címre.

Kérjük, hogy mindaddig, amíg nem kap értesítést arról, hogy felvételt nyert az egyesületbe, NE fizessen be tagsági díjat!

Felhívjuk a figyelmét, hogy az egyesületi tagság nem jogosít szoptatási tanácsadás végzésére vagy az egyesület nevében történő eljárásra!

Nyilatkozat

Egyesületi tagság belépési kérelem

Kérjük, írja le néhány mondatban, hogyan talált rá egyesületünkre, és miért szeretne a tagja lenni!

Kérjük, írja ide, ha valamit szeretne közölni az elnökséggel a jelentkezésével kapcsolatban!

Kérjük, olvassa el az adatvédelmi tájékoztatót, és ha adatainak kezeléséhez hozzájárul, jelölje meg az „igen”-t. Ön a hozzájárulásával nyilatkozik arról, hogy az adatvédelmi tájékoztatót előzetesen megismerte és a hozzájárulását annak ismeretében adta meg. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor visszavonható vagy módosítható, Ön kérheti adatai módosítását, zárolását vagy törlését az adatkezeles@szoptatasert.hu e-mail címen vagy postai úton a 2220 Vecsés, Deák Ferenc u. 24. címen.