A képzés stúdiumai

1. TANÁCSADÓI KÉSZSÉGEKET FEJLESZTŐ STÚDIUMOK

1.1.A tanácsadás pszichológiája és pedagógiája

A stúdium célja:

A tanácsadás, a konzultáció pszichológiai aspektusainak bemutatása. Betekintés nyújtása a rogersi, non-direktív szemléletű segítő beszélgetés vezetés elméleti és gyakorlati kérdéseibe, mely módszer jól alkalmazható a konzultációs, tanácsadói gyakorlatban.

1.2. Rendszerszemlélet a laktáció támogatásában

A stúdium célja:

A családokkal folytatott konzultáció sajátosságainak bemutatása, a laktációs tanácsadói gyakorlat rendszerszemléletű megközelítésének megismertetése. A rendszerszemléletű családmodell alkalmazása az anya-szoptatott csecsemő-apa triádra ill. a testvérekre. Hogyan segíthető a család a szoptatás támogatásában, a harmonikus együttműködésben.

1.3. Laktációs tanácsadói helyzetgyakorlatok

A stúdium célja:

Konkrét – előadó által hozott – esetek közös megbeszélése, demonstrálása. Az esetek közös megbeszélése az elméleti ismeretek integrálása, elmélyítése, gyakorlatba ágyazása céljából.

1.4. Egyéni sajátélmény-konzultáció

A stúdium célja:

A tantárgy célja a hallgatók személyiségének fejlesztése, önismeretének mélyítése, különös tekintettel a szoptató anyákkal, családokkal, illetve a velük kapcsolatba kerülő szakemberekkel való együttműködés szempontjából kiemelkedő jelentőségű területekre. A cél annak felismerése, hogy a saját tapasztalatok, élmények hogyan befolyásolják az empátiás, kommunikációs, konfliktuskezelő képességeket, hogy a hallgatók a reálisabb önismeret birtokában hatékonyabban tudják kezelni a munkájuk során fellépő problémákat, konfliktusokat.

2. LAKTÁCIÓS ELMÉLETI STÚDIUMOK

2.1. A laktáció biológiai alapjai

A stúdium célja:

Az emlőmirigy makro-és mikroszkópos felépítésének, a csecsemő szájüregi anatómiájának és alapvető élettani funkcióinak, valamint a laktáció élettanának bemutatása. Az anyatej összetételének és immunológiai jelentőségének, a csecsemő tápszerekkel, a szoptató anya táplálkozásával, a szoptatás és gyógyszerszedés kérdéseivel kapcsolatos tudnivalók ismertetése.

2.2. Az egészséges csecsemő és természetes szükségletei

A stúdium célja:

A csecsemőfejlődés általános jellemzőinek, a csecsemő normális viselkedésének, táplálkozásának, szokásainak és szükségleteinek átfogó ismertetése.

2.3. A csecsemőtáplálás szociokulturális vonatkozásai

A stúdium célja:

Bemutatja, hogy a társadalmi, kulturális, etnikai környezet és a történelmi hagyományok, a vallás milyen módon befolyásolják a szoptatást, milyen tendenciák érvényesülnek jelenleg, milyen lehetőségek kínálkoznak a kedvező és kedvezőtlen tendenciák befolyásolására.

2.4. Hivatásetika

A stúdium célja:

A laktációs szaktanácsadóra vonatkozó etikai és jogi kérdések megismerése és ezek alkalmazása a gyakorlatban.

3. KLINIKAI ISMERETEK STÚDIUMCSOPORT

3.1. A laktáció támogatásának elméleti és gyakorlati kérdései

A stúdium célja:

A szoptatás normális menetének megismerése és a sikeres szoptatás elősegítéséhez szükséges ismeretek megszerzése. A stúdium magában foglalja a szoptatás során felmerülő gyakori kérdések megoldását és a szoptatás menedzsmentet különleges helyzetekben.

3.2. Az anya testi-lelki egészségének laktációs vonatkozásai

A stúdium célja:

A szülés komplikációival ill. az anya betegségeivel, kóros állapotaival összefüggő szoptatási problémák és ezek megoldásának ismertetése.

3.3. A gyermek testi-lelki egészségének laktációs vonatkozásai

A stúdium célja:

A csecsemő betegségeivel és kóros állapotaival összefüggő szoptatási problémák, táplálási nehézségek és a megoldási lehetőségek ismertetése.

3.4. Klinikai laktációs tanácsadási gyakorlat

A stúdium célja:

A tanácsadás és segítségnyújtás gyakorlati ismereteinek megszerzése nemzetközi laktációs szaktanácsadói vizsgával (IBCLC) rendelkező tapasztalt oktató mellett töltött kórházi gyakorlat során.

3.5. Terepmunka tutoriális kíséréssel

A stúdium célja:

A tanácsadás és segítségnyújtás gyakorlati ismereteinek megszerzése nemzetközi laktációs szaktanácsadói vizsgával (IBCLC) rendelkező, tapasztalt oktató mellett. Formai követel¬ményeknek megfelelő laktációs szaktanácsadói dokumentáció gyakorlása.

4. HIVATÁS INTEGRÁLT ALKALMAZÁSÁT ELŐSEGÍTŐ STÚDIUMOK

4.1. Nemzetközi állásfoglalások ismerete

A stúdium célja:

A csecsemő- és kisgyermektáplálással, valamint szoptatás támogatásával és védelmével kapcsolatos nemzetközi ajánlások, állásfoglalások és irányelvek ismertetése.

4.2. Kutatási eredmények elemzése

A stúdium célja:

A stúdium a laktációval, szoptatással, csecsemőtáplálással, laktációs szaktanácsadással kapcsolatos kutatási eredmények szakszerű és pontos értelmezésére való képesség elsajátítására irányul. Segít a magyar és angol nyelvű szakpublikációk biostatisztikai szókincsének értelmezésében és korrekt használatában. Betekintést nyújt a bizonyítékokon alapuló orvoslás fogalmaiba.

4.3. Esetmegbeszélés, tevékenységkísérés

A stúdium célja:

A hallgatók által hozott esetek, tanácsadási feljegyzések elemzése. Az elméleti tudás átültetése a gyakorlatba – az anamnézis felvétele, megfigyelés és kritikus gondolkodás alkalmazásának gyakorlata, valamint a hallgatók által hozott esetek, tanácsadási feljegyzések elemzése.

4.4.Laktációs ismeretek közösségi oktatásának kommunikációs és módszertani alapjai

A stúdium célja:

A prezentációkészítés technikai és módszertani alapismereteinek oktatása; mini oktatási modulok készítésének gyakoroltatása.

4.5. Szakdolgozati szakszeminárium

A stúdium célja:

A stúdium célja, hogy a hallgató megismerje a szakdolgozat és tudományos írásos munkák készítésének kritériumait, munkamódszereteit. Konzultációs lehetőség biztosítása a dolgozat megírásához. Szakdolgozati tématerv és vázlat elkészítése a szakdolgozat sikeres megírásához.

5. TERVEZETT VÁLASZTHATÓ STÚDIUMOK

5.1. Irodalomkutatási módszerek

A stúdium célja:

A humán laktációval kapcsolatos online szakirodalom hozzáférésének lehetőségei. Ismert hazai és nemzetközi adatbázisok bemutatása, az információkeresés komplex technikái.

5.2. Szakirodalom-feldolgozási kurzus

A stúdium célja:

A releváns legújabb kutatási eredmények megismerése a humán laktáció területéről.

5.3. Primer prevenciós programszervezés

A stúdium célja:

Primér prevenciós célú közösségi programok szervezési gyakorlatának készségszintű elsajátítása. Alkalom biztosítása a programvezetői szerep csoportos szupervízióval való kísérésére.