Meghívó közgyűlésre. 2019. november 22.

A Szoptatásért Magyar Egyesület (székhely: 2220 Vecsés, Deák Ferenc u. 24.) elnöksége tisztelettel meghívja Önt az Egyesület közgyűlésére.

Időpont: 2019. november 22. (péntek) 16:15
Helyszín: Semmelweis Egyetem – földszint, 78-as terem – 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. (földszint)

Amennyiben az eredetileg meghirdetett időpontban a közgyűlés határozatképtelen, a közgyűlést 2019. november 26-án (kedden) 17:15 órára ismételten összehívjuk azonos helyszínen, a 81-es terembe. A megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.
A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon – a szabályszerű összehívást követően – legalább a tagok 50%-a pluszt 1 fő megjelent. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Az egyesület tagja tagsági jogait személyesen gyakorolhatja. Minden, a szavazásnál jelenlevő tagot, egy szavazat illet meg.

Napirendi pontok:
1. Elnöki beszámoló – az elmúlt félév tapasztalatai
2. Elnökségi tag megválasztása
3. Az egyesület székhelyének módosítása
4. Az egyesület Alapszabályának módosítása az egyesület székhelyében és személyügyekben beállott változások miatt.
5. Az egyesület Alapszabályának a módosításokat is tartalmazó, egységes szerkezetbe foglalt szövegének elfogadása
6. Egyéb aktuális ügyek

A közgyűlés döntéseit – a tisztségviselőinek megválasztását kivéve, amely titkos szavazással történik – nyílt szavazással hozza. A szavazás módja a kézfeltartás. A közgyűlésen jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbségével hozott döntése szükséges az alapszabály módosításához.

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 7 napon belül a tagok és az egyesület szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség jogosult dönteni. Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.
Az egyesület közgyűlése nyilvános.

Dr. Sztahovits Petra s. k.
elnök

2019. november 5.