Meghívó közgyűlésre

A „Szoptatásért” Magyar Egyesület (székhely: 2030 Érd, Csongor u. 4.) elnöksége tisztelettel meghívja Önt az egyesület 2017. január 31-én 9 órakor a székhelyén tartandó közgyűlésére. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon – a szabályszerű összehívást követően – legalább a tagok 50%-a pluszt 1 fő megjelent.

Amennyiben az eredetileg meghirdetett időpontban a közgyűlés határozatképtelen, a közgyűlést 2017. február 4-én 10 órára ismételten összehívjuk. A megismételt közgyűlés helyszíne: Hotel Platánus, 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 44. (Athén terem).

A határozatképtelenség miatt ismételten és szabályszerűen összehívott közgyűlés – az eredetileg közölt napirend és közgyűlési tárgykör kérdéseiben – a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

Minden tagot egy szavazat illet meg.

Az egyesület közgyűlése nyilvános.

A napirendi pontok a következők:

  1. A közgyűlési tisztségviselők megválasztása.
  2. Elnöki beszámoló az elmúlt időszak történéseiről.
  3. Az egyesület alapszabályának módosítása.
  4. Döntés az alapszabály módosítástól független, egyéb határozati javaslatokról:
    • taggal, vezető tisztségviselővel, felügyelő bizottsági taggal és hozzátartozóikkal kötendő szerződések jóváhagyása tárgyában,
    • vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogkörgyakorlás tárgyában, valamint
    • tagdíj kérdésében.

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 7 napon belül a tagok és az egyesület szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség jogosult dönteni.

Az elnökség – meghívó elkészültéig előkészített – határozati javaslatait a meghívó melléklete tartalmazza.

Az 1. napirendi pontban a megjelent tagok szavazataik egyszerű többségével, nyílt szavazással döntenek.

A 2. napirendi pontban határozathozatalra nem kerül sor.

A 3. napirendi ponthoz a közgyűlési határozat-tervezetet, amely a módosítási javaslatokkal egységes szerkezetű Alapszabály-tervezetet tartalmazza, csatoljuk. A módosítások indoka: jogszabályváltozás, bírói gyakorlat átvezetése, valamint az elnökség javaslata ezekkel összefüggésben az egyesület működésének optimalizálására és átláthatóságának növelésére. Az Alapszabály módosításához a közgyűlésen jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbségével, nyílt szavazáson hozott döntése szükséges.

A 4. napirendi ponthoz a közgyűlési határozat-tervezeteket csatoljuk. A határozati javaslatok indoka: a jogszabályváltozás átvezetéséig az egyesület működésének optimalizálása, átláthatóságának növelése, illetve a tagdíj emelésének javaslata az egyesület működési feltételeinek biztosítása érdekében. E kérdésekben a megjelent tagok szavazataik egyszerű többségével, nyílt szavazással döntenek.

Érd, 2017. január 16.

Juhász Istvánné elnök

A közgyűlési meghívó és a határozati javaslatok pdf formátumban innen letölthetők.