Egyesületi tagság

Az Egyesület Alapszabályából

1. A tagsági viszony

a) A tagsági viszony feltételei:

Az egyesület tagja lehet bármely jogi személy és nagykorú természetes személy, állampolgárságra való tekintet nélkül, aki az egyesület céljaival egyetért, és ezen célok érdekében tevékenykedik. A jogi személy tagokat az egyesületben a törvényes képviselő, vagy az általa teljes meghatalmazott személy képviseli. A meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.
Sem az egyesület, sem tagjai nem fogadhatnak el anyagi és természetbeni támogatást tápszergyártól, illetőleg a szoptatást veszélyeztető terméket gyártó cégektől. (ld. Kódex)

b) A tagok jogai:

  • a közgyűlésen részt venni és ott bármely kérdésben nyilatkozni, szavazni választani;
  • a közgyűlés elé kerülő kérdésekben javaslatot tenni;
  • az egyesület működéséről és tevékenységéről tájékozódni, arról tájékoztatást kérni;
  • a külön szabályzatokban rögzített feltételek szerint használni és igénybe venni az egyesület anyagi, technikai eszközeit, szolgáltatásait.
  • Az egyesület által szervezett rendezvényeken és továbbképzéseken kedvezményesen részt venni

A tag az egyesület tisztségviselőjévé választható. Megilletik mindazok a jogok, amelyeket a hatályos törvényi rendelkezések és jelen alapszabály számára biztosítanak.

c) A tagok kötelezettségei:

  • a tag köteles részt venni az egyesület tevékenységében és hozzájárulni feladatainak teljesítéséhez, céljai megvalósításához;
  • naptári évenként minden év február 28. napjáig köteles a tagdíjat megfizetni (a tagdíj megfizetésére az elnökség részletfizetést engedélyezhet.)

Az új tagok az egyesületben történő felvétellel válnak az egyesület tagjává. A felvételről az elnökség dönt. A kérelemhez csatolni kell a belépni kívánó tag nyilatkozatát arról, hogy az egyesület alapszabályát és más belső szabályait, határozatit ismeri és azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

Tagdíj

Rendes tagoknak: 2000 Ft/év
IBCLC tagoknak: 4000 Ft/év

Kérjük, hogy amennyiben szeretne belépni az egyesületbe, töltse ki az alábbi űrlapot és kattintson a beküldés gombra. A rendszer egy visszaigazoló emailt fog küldeni a kérelem beérkezéséről.
Egyben kérjük, hogy ezt a nyilatkozatot töltse ki, írja alá, majd beszkennelve küldje el az szme@szoptatasert.hu címre.

Ha Ön laktációs szaktanácsadó, akkor kérjük, hogy az alábbi űrlap és a nyilatkozat kitöltése mellett IBCLC kártyájának másolatát is küldje el az szme@szoptatasert.hu email címre.

Kérjük, hogy mindaddig, amíg nem kap értesítést arról, hogy felvételt nyert az egyesületbe, NE fizessen be tagsági díjat!

Felhívjuk a figyelmét, hogy az egyesületi tagság nem jogosít szoptatási tanácsadás végzésére vagy az egyesület nevében történő eljárásra!

Kérjük, írja ide a teljes nevét.
Kérjük, írja ide a foglalkozását.
Kérjük, írja ide a címét, ahová levelet küldhetünk Önnek.
Kérjük, írja ide azt a telefonszámát, amelyiken a legkönnyebben elérhetjük Önt.
Kérjük, adja meg azt az email címét, amelyiken legkönnyebben elérjük, illetve amelyikkel az egyesületi levelezőlsitán levelezni szeretne.
Kérjük, jelölje meg a megfelelő választ.
Kérjük, jelölje meg azt az évet, amelyikben a nemzetközi IBCLC vizsgát első ízben sikeresen letette. (Csak laktációs szaktanácsadóknak!)
Kérjük, írja ide az IBLCE Vizsgabizottság által kiadott működési engedélyének számát. (Csak laktációs szaktanácsadóknak!)
Kérjük, írja le néhány mondatban, hogyan talált rá egyesületünkre, és miért szeretne a tagja lenni.
Kérjük, írja ide, ha valamit szeretne közölni az elnökséggel a jelentkezésével kapcsolatban.
Kérjük, olvassa el az adatvédelmi tájékoztatót, és ha adatainak kezeléséhez hozzájárul, jelölje meg az "igen"-t. Ön a hozzájárulásával nyilatkozik arról, hogy az adatvédelmi tájékoztatót előzetesen megismerte és a hozzájárulását annak ismeretében adta meg. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor visszavonható vagy módosítható, Ön kérheti adatai módosítását, zárolását vagy törlését az adatkezeles@szoptatasert.hu e-mail címen vagy postai úton a 2013 Pomáz, Németh L. u. 19. címen.